Obračun amortizacije

 

Minimax omogoča začasni in končni obračun amortizacije.

 

Začasni obračun amortizacije

Začasnih obračunov amortizacije je lahko več, lahko so mesečni, kvartalni, polletni ...

Pri začasnem obračunu program računa amortizacijo od končnega datuma prejšnjega obračuna do konca obdobja, ki ga izberemo.
Na primer, če je zadnje obračunano obdobje "januar" in izberemo obdobje "marec", bo program obračunal amortizacijo od 1. februarja do 31. marca.

Če želimo mesečne obračune, moramo narediti začasni obračun za vsako obdobje.

Če gre za prvi obračun v tekočem poslovnem letu, računa program amortizacijo od začetka poslovnega leta do konca obdobja, ki ga izberemo.
Na primer, če za prvi obračun izberemo "junij", bo program obračunal amortizacijo za obdobje 1. januar do 30. junij. 

 

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Začasni obračun amortizacije

3. Izberemo mesec obračuna.

4. Obračunavamo lahko za vsak mesec posebej ali za več mesecev skupaj.

Program predlaga prvi naslednji »še ne obračunani« mesec.

5. S klikom na Izvedi začasni obračun amortizacije, naredi program temeljnico v dvostavnem knjigovodstvo in zapiše izračunano amortizacijo na osnovno sredstvo.

6. S klikom na Prekliči zadnji obračun amortizacije se izbriše se pripadajoča temeljnica in promet na osnovnem sredstvu.

 

Za prehod v novo leto program zahteva tudi končni obračun amortizacije.

Če so narejeni začasni obračuni za celotno poslovno leto, bo končni obračun to preveril in pripravil prazno temeljnico za končni obračun amortizacije.
Temeljnice začasnih obračunov ostanejo nedotaknjene.

 

Končni obračuni amortizacije

Končna amortizacija se vedno računa od začetka poslovnega leta do konca – torej za dvanajst mesecev.

Končni obračun na osnovnih sredstvih briše vse začasne promete na osnovnih sredstvih, če je bila obračunana začasna amortizacija, tako da je končna amortizacija vedno zapisana le v enem znesku (v registru).

V knjigovodstvu  ostanejo temeljnice začasnih obračunov.

Zato temeljnica končnega obračuna poračuna morebitne spremembe med letom (npr. sprememba analitike, amortizacijske stopnje, naknadna trajna izločitev ...).
V takem primeru se lahko zgodi, da sta obračun in temeljnica različna.

Če ne želimo imeti temeljnic začasnega obračuna, jih moramo pred končnim obračunom amortizacije najprej zbrisati ročno, vsako posebej v dvostavnem knjigovodstvu.

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Izvedi končni obračun amortizacije.

Končni obračun zapiše izračunano amortizacijo na osnovno sredstvo in naredi temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

Končni obračun lahko prekličemo – pobriše se pripadajoča temeljnica in promet na osnovnem sredstvu.

 

Pomembno!

Nastavitve knjiženja amortizacije

Konte knjiženja popravka vrednosti in amortizacije za posamezno osnovno sredstvo določajo nastavitve amortizacijske skupine, ki je izbrana za to sredstvo (šifrant Amortizacijske skupine).
 

Kategorije: