Novosti verzije (20.12.2018)

 

Z verzijo nameščeno dne 20.12.2018, smo v program Minimax dodali naslednje novosti in dopolnitve funkcionalnosti:

 

POMEMBNO - Davčni obračun po novem urejamo na eDavkih!

Masovne obdelave v Zalogah

Datum za DDV na izdanem računu

Zamenjava konta - razveljavitev zapiranj

Plačilni nalogi - možnost masovnega urejanja datuma plačila

Zaloge in Maloprodaja - na prejemu lahko vnašamo cene brez DDV-ja (nezavezanci)

 

 

POMEMBNO - Davčni obračun po novem urejamo na eDavkih!

FURS je z ukinitvijo programov Silvester Pelias in Fineus hkrati omogočil vnos in urejanje obrazcev za obračun davka od dohodkov (DOD-DDP) in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) na portalu eDavki.

Temu smo se prilagodili. Po novem davčnih obrazcev ne bo več v Minimaxu, ampak boste knjigovodske podatke lahko prenesli v eDavke in jih tam uredili ter dopolnili priloge. To vam bo zelo olajšalo delo, saj bodo na eDavkih tudi vse kontrole pravilnosti podatkov v obrazcih. 

V Minimaxu boste nato vpisali še znesek davka in nadaljevali s koraki letnih obdelav v novo poslovno leto.

 

Masovne obdelave v Zalogah

Pri masovnih obdelav v Zalogah so dodane dve novi funkcionalnosti: preklic izstavitve in tiskanje.

S tem smo olajšali delo pri urejanju prometa in tiskanja dobavnic ter prevzemnih listov.

 

Datum za DDV na izdanem računu

Ko imamo na izdanem računu datum opravljanja do večji od datuma računa ( primer takih računov so izdani računi za naročnine in druge storitve), smo program dopolnili tako, da za datum temeljnice upošteva datum opravljanja do, za podatke za DDV pa datum računa. Preverite navodila.

 

Zamenjava konta - razveljavitev zapiranj

S pripomočkom za zamenjavo konta v knjižbah tekočega leta (vključno z otvoritvijo) zamenjamo določen konto z drugim kontom.

Če je pri kontu za zamenjavo izbran saldakontno konto, bo program ob zamenjavi preklical zapiranje vseh postavk na izbranem kontu. Zapiranja je potrebno zatem ponovno izvesti.

 

Plačilni nalogi - možnost masovnega urejanja datuma plačila

Pri izbiri plačilnih nalogov za izvoz v banko po novem masovno urejamo datum plačila in tako imajo vsi izbrani nalogi enak datum plačila.

Če pri zapisu Spremeni plačilnim nalogom datum plačila ne dodamo kljukice, se bo upošteval prvotno vnesen datum izplačila posameznega naloga.

 

Zaloge in Maloprodaja - na prejemu lahko vnašamo cene brez DDV-ja (nezavezanci)

V Zalogah in Maloprodaji smo dodali novo polje pri vnosu Prejemov - če nismo zavezanci za DDV, dobavitelj pa je zavezanec za DDV, lahko vnašamo fakturno ceno brez DDV in program preračuna fakturno ceno oziroma obratno. S tem smo olajšali vnos.