Novosti verzije 17 (30. 6. 2013)

V nadaljevanju predstavljamo novosti nove verzije Minimaxa, ki je bila nameščena na strežnik 30. 6. 2013 za vse uporabnike programa.

Nekatere možnosti so v programu odvisne od vrste licence, ki jo ima uporabnik, in nastavitev v programu.

Posnetek spletnega seminarja Novosti verzije Minimax 17

Vabimo vas, da si brezplačno ogledate posnetek spletnega seminarja, kjer so bile novosti predstavljene.

Novosti

 

Gotovinsko poslovanje

 • Minimax je bil dopolnjen v skladu s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov.
 • Izdanih računov, ki so bili plačani z gotovino, ni več mogoče preklicati, naknadno popravljati ali brisati. Gotovinski izdani računi >
 • Pripravljen je tudi izvoz podatkov za poročanje o gotovinskih računih za DURS. Izvoz za DURS >

   

Nove stopnje DDV-ja od 1.7.2013

Program je bil dopolnjen z novimi davčnimi stopnjami:

 • 9,5 % za znižano in
 • 22 % za splošno stopnjo.

V šifrantu artiklov ni treba ničesar spreminjati, saj je tam samo oznaka »nižja« ali »splošna« stopnja.

Pri dokumentih se glede na datum do vključno 30. 6. 2013 upoštevajo stare stopnje, od 1. 7. 2013 dalje pa nove stopnje.

 • Na izdanih računih upošteva program stopnjo DDV-ja glede na datum opravljanja storitve.
 • Na predračunih upošteva program stopnjo DDV-ja glede na datum zapadlosti. Ko se predračun kopira v račun, se na računu ponudi davčna stopnja glede na datum opravljanja na računu.
 • Na prejetih računi se upošteva stopnja DDV-ja glede na datum opravljanja.

Na vrsticah predračuna in izdanega računa lahko stopnjo po  potrebi popravljamo.

 

E-računi

 • Program je bil dopolnjen z možnostjo elektronske izmenjave e-računov (e-Slog) preko bančnega sistema (spletne banke).
 • Pripravljamo lahko izdane e-račune, ki jih nato uvozimo v svojo bančno aplikacijo, banka pa poskrbi, da kupec prejme račun v svoji elektronski banki.
 • Iz bančnih programov lahko prejete e-račune uvažamo v Minimax, kjer se na podlagi podatkov pripravijo osnutki prejetih računov, na katere se pripne tudi pdf slika računa.


Obračun plač

Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce in vračilo za prvo zaposlitev

 • Program je bil dopolnjen z možnostjo obračuna subvencij v skladu s 156. in 157. členom
  ZPIZ-2:
  • Oprostitev 30 % prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti,
  • Oprostitev 50 %  prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena zakona ZPIS-2.
  • Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev.

 
Dopolnjen zahtevek za refundacijo

 • Pri vnosu podatkov za refundacijo program predlaga podatke iz prejšnjega obračuna refundacije za izbranega delavca.
 • Zahtevek za refundacijo je bil dopolnjen s podatkoma »Pripravil« in »Telefonska številka odgovornega za pripravo obrazca«.
  Podatki se izpišejo na zahtevku za refundacijo, če jih vpišemo na prvem koraku obračuna plač.

 

Bonitete in materialni stroški pri drugih osebni prejemki

 • Na obračunu podjemnih pogodb in nagrade za poslovodenje smo dodali možnost obračuna bonitet.
 • Pri poslovodenju program omogoča tudi povračilo materialnih stroškov.

 

Izdani računi

Povezava izdanih računov z vrednostno maloprodajo

 • Če na računu izberemo vrsto analitike tipa »Vrednostna maloprodaja«, se z izstavitvijo računa samodejno naredi promet »Negotovinska prodaja« v vrednostni maloprodaji.
 • V tem primeru se na potrjenem računu ne prikaže gumb »Razbremenitev zalog«.

Povezava na predplačilo

Na spustnem seznamu predplačil je bil dodan podatek Datum izdaje računa za predplačilo.
 

Obračun DDV

Urejanje zapisov DDV

 • Na preglednici zapisov za DDV (Obračun DDV > Vrstice DDV ali Knjigovodstvo > Vrstice DDV) je omogočeno urejanje zapisov za DDV.
 • V prvem stolpcu kliknemo na ikono za urejanje. Pridemo na pregled zapisov za DDV na temeljnici. Podatke urejamo s klikom na Uredi.

Nastavitve za DDV

 • Omogočili smo vnos zaključka obdobja za DDV na kateri koli dan (ne samo na zadnji dan) v mesecu.

 

Zaloge

Dopolnjeni pregledi v zalogah

 • Dodana je bila možnost pregledovanja zalog (Zbiri) po kontih.
 • Iskanje v zalogah je bilo na osnovni preglednici dopolnjeno s »tipom artikla« in »kontom«.
 • Vnos dokumentov začetno stanje, prejem, izdaja in prenos med skladišči je bil program dopolnjen, da se pri vnosu količine prikaže vedno tudi merska enota, vpisana na artiklu.

 

Druge dopolnitve
 

 • Pri vnosu dnevnega iztržka, ki ni gotovina, konto ni več vezan na obvezen vnos stranke. Od spremembe naprej ne bo več potrebno odpirati "namišljenih strank" za knjiženje drugih vrst plačil, ki niso gotovina. Na ta način lahko po potrebi odpiramo analitične konte za potrebe knjiženja različnih vrst plačil (kartice, boni,..), stranke pa ni potrebno izbrati, razen če tako zahteva nastavitev na kontu.
 • Na seznam plačilnih nalogov (pdf) je bil dodan podatek o kodi namena.
 • Na osnovnem sredstvu je po novem mogoče preklicati promet »Prvič v uporabo«, tudi če so po tem dohodku knjižene nove prometne postavke.
 • Na preglednici odprtih postavk so upoštevane tudi delno odprte postavke. Po izbiri »Vse postavke«, »Dolguje« ali »Dolgujemo«, se postavke prikažejo v preglednici takoj, brez klika na Najdi.
 • Dopolnjen izvoz podatkov, ki sedaj vključuje tudi temeljnice, ki se nanašajo na obračune amortizacije in na obračune DDV-ja.

 

Novi komponenti za spustne sezname in izbiro datumov
 

 • Opazili boste manjše oblikovne spremembe. Vnos podatkov in način izbire pa ostaja nespremenjen.
 • Zaradi tega je delovanje programa hitrejše in bolj kompatibilno z novejšimi različicami brskalnikov.

 

Uporabniki in pomoč uporabnikom

Kako uporabnik sam prekliče dostop do neke organizacije oziroma plačnika?

 • Uporabnikom omogoči dostop do podatkov administrator plačnika oziroma organizacije, ki lahko uporabnikom dostop tudi onemogoči.
 • V nekaterih primerih administrator dostopa ne prekliče  in organizacija ostane na seznamu organizacij tega uporabnika.
 • Uporabnik se lahko sam odstrani s seznama uporabnikov nekega plačnika ali posamezne organizacije.

 

Zahteve po pomoči: Pojavno okno, da uporabnika čaka odgovor

 • Ko uporabnik prejme odgovor na svojo zahtevo po pomoči, se prikaže pojavno okno s povezavo na odgovor s strani uporabniške podpore.

 

Projekt Eureka

 • Minimax je delno sofinanciran s strani projekta Eureka.