Navigacija (ukazi) v Minimaxu

MiniMAX je spletna aplikacija, zato je z razliko od običajnih namiznih aplikacij navigacija nekoliko drugačna.

V programu uporabljamo miško in tipkovnico, kar še posebej svetujemo, saj je poteka delo z uporabo tipkovnice veliko hitreje kot delo z miško.

V nadaljevanju vam podajamo nekaj nasvetov, kako čim učinkoviteje uporabljati miniMAX in s tem povečati produktivnost vašega dela.

  • uporaba tipkovnice: pri vnosu podatkov vam svetujemo, da za pomikanje po vnosnih oknih uporabljate tipkovnico in ne miške. Za pomik naprej na naslednje polje lahko uporabite miško ali tipko Tab, za pomik nazaj na predhodno polje pa lahko uporabite kombinacijo tipk Shift + Enter ali Shift + Tab.
  • uporaba bližnjic na vstopni strani organizacije: na vstopni strani organizacije se v orodni vrstici nahajajo bližnjice za hiter dostop do vnosa podatkov. S klikom na bližnjico se odpre vnosno izbranega modula, kot je to Izdan račun, prejet račun, vnos nove stranke...

 

POZOR: 

 

miniMAX je spletna aplikacija, kar pomeni, da se izvaja v enemu od podprtih spletnih brskalnikov (npr. Internet Explorer).
Ker imajo spletni brskalniki nekatere bližnjice, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje aplikacije, vam svetujemo, da teh bližnjic ne uporabjate!
 

 

Gumbi na vnosih

V nadaljevanju so opisane funkcije standardnih gumbov orodne vrstice, ki se pojavljajo na preglednicah, vnosnih oknih in pogledih.

Prikazovanje gumbov je odvisno od posameznega modula in pravic uporabnika.

 

Gumbi na vnosih

Funkcija

Zapre trenutno okno. Običajno se vrnemo na predhodno stran.

Odpre okno za vnos novega dokumenta (na primer izdanega računa), obračuna (na primer obračuna plač) ali zapisa v šifrant (na primer nove stranke).

Odpre okno za urejanje podatkov izbranega dokumenta, obračuna ali zapisa v šifrantu.

S potrditvijo se:

- pripravijo potrebni dokumenti, ki se shranijo v dokumentacijski sistem,

- izdela samodejna temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu,

- pripravijo zapisi v zahtevane pomožne evidence (saldakonti, davčne evidence, register osnovnih sredstev...)

- pripravijo plačilni nalogi (prejeti računi, plače, drugi osebni prejemki, obračun DDV...)

Gumb je viden samo v primeru, ko je bil dokument ali obdelava predhodno potrjena. Preklic potrditve bo zbrisal aktivnosti, ki jih je povzročila potrditev (brisanje predlaganih knjižb v dvostavnem knjigovodstvu, brisanje dokumentov ...)

Shranijo se vneseni podatki. V primeru novega vnosa se bo formiral nov zapis v preglednici, v primeru popravljanja dokumenta pa se bodo shranile vse spremembe.

Shranjevanje dokumenta ne naredi zapisov v dvostavno knjigovodstvo in je namenjeno začasnemu shranjevanju dokumentov. Šele s potrditvijo/ izstavitvijo je vnos dokumenta dokončen.

Gumb Shrani in nov ima enako funkcijo začasnega shranjevanja dokumenta kot gumb Shrani, s to razliko, da po končanem shranjevanju odpre novo vnosno okno in ne preglednico. Funkcija Shrani in nov je uporabna predvsem pri zaporednemu vnosu dokumentov istega tipa ali vnosov v šifrant (na primer zaporedni vnos večjega števila strank, artiklov, plačilnih nalogov...)

Gumb Briši briše prikazani dokument in morebitne zapise v dvostavnem knjigovodstvu, ki so posledica predhodne potrditve brisanega dokumenta. Pred dokončnim brisanjem se bo odprlo odločitveno okno, kjer morate brisanje še potrditi.

Gumb Opusti prekine vnos novega dokumenta ali urejanje obstoječega.

POZOR: ob kliku na ta gumb se bodo izgubile vse spremembe urejanega dokumenta.

Gumb Kopiraj naredi kopijo trenutno prikazanega dokumenta.

Gumb Natisni odpre oblikovan predogled dokumenta. Predogled dokumenta lahko tiskate.

Omogoča enostavno iskanje v preglednicah. Iskanje poteka po vnaprej definiranih stolpcih in ne po stolpcih celotne preglednice.

S klikom na Napredno iskanje se bodo nad preglednico prikazala dodatna polja za iskanje. Prikazana polja za iskanje so odvisna od preglednice. Na naprednem iskanju najdemo tudi vse dokumente, ne glede na letnico; na osnovni preglednici namreč najdemo samo dokumente tekočega poslovnega leta.

 O podatku Gumb odpre opozorilno okno, v katerem se izpiše kdaj je bil zapis ustvarjen in kdo ga je ustvaril, kdaj in kdo ga je spremenil ter id, ki bo v pomoč tehnični pomoči.

IZDANI RAČUNI (POSLOVANJE):

Gumb Vrstice je namenjen prikazu vrstic izdanih računov (artikli s količinami, cenami in vrednostmi).

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki izdanih računov po kupcih. Prikazani seštevki po kupcih so brez DDV.

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki izdanih računov po artiklih. V preglednici je prikazana skupna količina in skupna vrednost prodanih artiklov. Prikazani seštevki so brez DDV.

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki izdanih računov po analitikah. V primeru, da na določenem računu analitika ni bila izbrana, se bo vrednost tega računa vštevala v postavko "Brez analitike". Prikazani seštevki so brez DDV.

S klikom na gumb izstavi se bo izvedla izstavitev izdanega računa. Izstavitev pomeni, da bo račun dobil zaporedno številko, pripravila se bo slika računa, ki bo avtomatsko shranjena v dokumentacijski sistem, v dvostavnem knjigovodstvu se bodo formirali predlogi knjižb.

S klikom na gumb Kopiraj v dobropis se bo izvedla funkcija kopiranja trenutno prikazanega izdanega računa v dobropis. Program bo predlagal podatke iz izdanega računa (stranka, artikli,...) le da bodo količine na artiklih nosile negativno vrednost.

PREJETI RAČUNI (POSLOVANJE):

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki prejetih računov po dobaviteljih. Prikazani seštevki po dobaviteljih so brez DDV.

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki prejetih računov po odhodkih. V preglednici je prikazana skupna vrednost po posamičnih odhodkih. Prikazani seštevki so brez DDV.

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica s seštevki prejetih računov po analitikah. V primeru, da na določenem računu analitika ni bila izbrana, se bo vrednost tega računa vštevala v postavko "Brez analitike". Prikazani seštevki so brez DDV.

S klikom na gumb zavrni, bo prejeti račun poleg interne zaporedne številke dobil status Zavrnjen. Funkcija je uporabna v primeru, da ste prejeti račun že vnesli in ga naknadno zavrnili.

ODPRTE POSTAVKE (POSLOVANJE):

Gumb IOP je namenjen obdelavi Izpisa Odprtih Postavk. Aplikacija bo zahtevala vnos datum na katerega želite izpisati IOP obrazce. Poleg tega bo obdelava IOP formirala izpis, ki ga lahko tiskate.

Gumb Opomini je namenjen obdelavi Opominov. Aplikacija bo zahtevala vnos datum na katerega želite izpisati opomine. Poleg tega bo obdelava opominov formirala izpis, ki ga lahko tiskate.

PREDRAČUNI (POSLOVANJE):

Gumb Kopiraj v račun ima funkcijo kopiranja podatkov iz predračuna v račun. S klikom na ta gumb se odpre vnosno okno novega izdanega računa s predlaganimi podatki iz predračuna.

DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO (KNJIGOVODSTVO):

S klikom na gumb Bruto bilanca se bo odprla preglednica bruto bilance. Po bruto bilanci se lahko tudi pomikate s klikom na podatek v stolpcu Konto. Navigacija je sledeča: Razredi > Skupine > Sintetika > Analitika > Knjižbe. Poleg tega lahko bruto bilanco lahko tudi tiskate. S klikom na gumb Izpis... bo program pripravil sliko bruto bilance, ki je namenjena tiskanju.

S klikom na gumb Knjižbe se bo odprla preglednica s knjižbami, iz dvostavnega knjigovodstva. V tej preglednici knjižbe niso zbrane po temeljnicah. Preglednica je namenjena iskanju posemične knjižbe v dvostavnem knjigovodstvu.

S klikom na gumb Dnevnik se bo odprla stran namenjena tiskanju dnevnika knjiženja. Pred pripravo izpisa vnesite ustrezne datumske omejitve, prav tako pa lahko izpis omejite na določeno vrsto temeljnice. Po vnosu željenih omejitev pritisnite na gumb Pripravi izpis, ki bo pripravil tiskanju primeren format izpisa. Pripravljen izpis lahko tudi skranite v dokumentacijski sistem s klikom na >Shrani v dokumentacijo.

S klikom na gumb Kartica konta se bo odprla stran namenjena tiskanju kartice konta. Pred pripravo izpisa vnesite ustrezne datumske omejitve, prav tako pa lahko izpis omejite na določenim kontom, analitiko,.... Po vnosu željenih omejitev pritisnite na gumb Pripravi izpis, ki bo pripravil tiskanju primeren format izpisa. Pripravljen izpis lahko tudi skranite v dokumentacijski sistem s klikom na >Shrani v dokumentacijo.

S klikom na gumb uvoz se bo prikazal izbirni seznam za uvoz podatkov v aplikacijo. V aplikacijo lahko uvažate podatke iz drugih poslovnih aplikacij.

S klikom na ta gumb se bo prikazal izbirni seznam za prikaz različnih vrst zbirov, ki so na voljo v modulu dvostavno knjigovodstvo. Na voljo so zbiri po kontih, analitikah, strankah in delavcih. Prikazani podatki so izključno iz modula dvostavno knjigovodstvo in so na podlagi izbranega zbira sešteti.

OBRAČUN DDV (KNJIGOVODSTVO):

Gumb Potrdi z vračilom je viden samo v primeru, ko je vrednost vstopnega DDV višja od vrednosti izstopnega DDV (ko je izpolnjen podatek pod zap. 72 - vračilo DDV v Obračunu DDV). Ob kliku na ta gumb, se bo na obrazcu DDV-O izpolnila vrednost podatka pod zap. 03 z DA, kar pomeni, da zahtevate vračilo razlike preveč plačanega davka na dodano vrednost.

Gumb Potrdi brez vračila je viden samo v primeru, ko je vrednost vstopnega DDV višja od vrednosti izstopnega DDV (ko je izpolnjen podatek pod zap. 72 - vračilo DDV v Obračunu DDV). Ob kliku na ta gumb, se bo na obrazcu DDV-O izpolnila vrednost podatka pod zap. 03 z NE, kar pomeni, da zahtevate vračilo razlike preveč plačanega davka na dodano vrednost. V naslednjem obračunu DDV se bo vrednosti iz podatka 72 - vračilo DDV avtomatično prenesla v podatek pod zap. št. 61 - prenos iz preteklega obdobja.

PLAČILNI NALOGI (BANKA):

S klikom na ta gumb se bo odprla preglednica z arhivom plačilnih nalogov. V tej preglednici so zbrani vsi plačilni nalogi, ki so bili zajeti v paket plačilnih nalogov (TKDIS). Iz te prega lahko iz te preglednice naloge ponovno vrnete v preglednico plačilnih nalogov s pritiskom na Ponovno med neplačane.

S klikom na gumb Izberi vse boste obkljukali vse plačilne naloge, ki so trenutno prikazani v preglednici. Aplikacija bo v paket plačilnih nalogov TKDIS zajela le obkljukane naloge. Zaradi lažjega izbiranja svetujemo, da naloge najprej filtrirate z Naprednim filtrom in nato ves izbor obkljukate z gumbom Izberi vse.

S klikom na gumb Opusti vse boste odstranili kljukice vsem do sedaj obkljukanim plačilnim nalogom, ki so trenutno prikazani v preglednici.

S klikom na gumb Priprava TKDIS se bo odprlo okno za formiranje paketa plačilnih nalogov TKDIS. V paket plačilnih nalogov bodo zajeti le obkljukani plačilni nalogi. Ta paket plačilnih nalogov je namenjen ročnemu uvozu nalogov v aplikacijo za spletno bančništvo. Nalogi zajeti v paketu TKDIS ne bodo več vidni v osnovni preglednici plačilnih nalogov, ampak v arhivu plačilnih nalogov.

Gumb Razdeli omogoča, delitev enega plačilnega naloga na dva dela. Delitev naloga lahko uporabite pri delnem plačilu enega plačilnega naloga.

OBRAČUN PLAČ (PLAČE):

S pritiskom na gumb Zbir plač se bo odplo novo okno s pregledom obračunskih podatkov plač. Prikazane podatke lahko filtrirate po delavcih, pravtako pa lahko prikaz omejite samo na določena obračunska obdobja.

S klikom na gumb Nova plača pričnete z vnoso novega obračuna plač.

S klikom na gumb Nov regres pričnete z vnoso novega obračuna regresa za letni dopust.

Gumb Nazaj omogoča pomikanje na predhodni korak obračuna plače.
Gumb Naprej omogoča pomikanje na naslednji korak obračuna plače.

DOHODNINA (PLAČE):

S klikom na gumb Tiskanje obvestila se bo pripravil tiskanju prijazen obrazec za poročanje o dohodnini.

S klikom na gumb Priprava datoteke se bo pripravila datoteka s podatki o dohodnini, za oddajo na DURS v elektronski obliki. Pripravljeno datoteko nato shranite na prenosljivi medij (disketa ali CD).

VRSTE ODHODKOV (ŠIFRANTI):

S klikom na gumb Izberi vse boste obkljukali vse vrste odhodkov.

POZOR: V prejetih računih, kjer se uporablja ta šifrant bodo prikazane le obkljukane vrste odhodkov.

S klikom na gumb Opusti vse boste odstranili kljukice vsem do sedaj obkljukanim vrstam odhodkov.

 

Gumb

Funkcija

Bližnjice

Za dokumente oziroma opravila, ki jih napogosteje potrebujemo, si lahko nastavimo bližnjice.

Izvoz preglednice

Vsako preglednico v programu lahko izvozimo v Excel. Izvozijo se podatki glede na pogoje, ki jih določimo s filtri nad posamezno preglednico.

Natisni

Natisne trenutno okno v brskalniku.

Zahteva po pomoči Odpre vnosno okno za oddajo vprašanja uporabniški podpori miniMAX. Uporabnik prejme odgovor v programu. Podpora je brezplačna.
Opravila Odpre preglednico opravil, kjer lahko vnesemo novo opravilo ter urejamo in brišemo obstoječa.
Kazalo pomoči Odpre kazalo vseh navodil v programu, strukturirano po področjih.