Naknadna povezava prejetega računa z osnovnim sredstvom

 

Naknadno povezavo uporabljamo v primeru, da smo vnesli prejete račune za osnovna sredstva preden smo »aktivirali« modul osnovna sredstva.

Na ta način lahko naknadno sredstvom dodelimo nabavno vrednost. Pogoj je le ta, da je na računu le en odhodek za osnovno sredstvo, sicer moramo preklicati prejeti račun in urediti odhodke.

 

Po aktivaciji modula Osnovna sredstva izvedemo naslednje korake:

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Prejeti računi.

2. Kliknemo na Prejet račun.

3. Kliknemo gumb Povezava na osnovna sredstva.

4. Iz spustnega seznama Izberemo osnovno sredstvo.

5. Kliknemo Potrdi.

6. Če osnovnega sredstva še nismo vnesli, kliknemo na Nov in vnesemo podatke. Nato povežemo osnovno sredstvo z računom.

 

 

 

 

Vsa osnovna sredstva moramo nato še dati v uporabo:

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva

2. Kliknemo na gumb Prvič v uporabo.

3. Označimo osnovna sredstvo, ki ga bomo prenesli v uporabo in izberemo datum.

4. Kliknemo na gumb V uporabo.

5. Naenkrat lahko označimo več osnovnih sredstev, ki jih prenašamo v uporabo na isti dan.

 

POMEMBNO

1. Na prejetem računu je lahko le en odhodek za OS, če jih je več, se gumb Povezava na OS ne vidi.

2. Povežemo lahko le eno OS: če z enim računom povežemo OS 1 in potem naknadno naredimo povezavo na OS 2, vrstica »nova nabava« na OS 1 izgine.

3. Ko damo osnovno sredstvo v uporabo, se gumb Povezava na OS na prejetem računu, ki smo ga povezali, ne vidi več. Če pobrišemo promet PU, se gumb ponovno pojavi.

4. Tudi pri drobnem inventarju, za katerega smo določili 100 % odpis, se vidi gumb Povezava na OS.