Knjigovodstvo - pregled

 

V meniju > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo, lahko s klikom na pregledujemo grafe.

Pregledi poslovanji so namenjeni enostavnemu in hitremu spremljanju poslovanja.

Grafikoni in pripadajoče preglednice prikazujejo podatke na podlagi knjižb v Dvostavnem knjigovodstvu.

Pripravijo se na podlagi pokazateljev (kazalnikov), ki določajo, katere podatke iz knjigovodstva želimo prikazovati.

Poleg sistemskih, ki se privzeto prikažejo, si lahko vsak nastavi poljubne pokazatelje in preglede z grafikoni.

 

 

Možnosti pregledov poslovanja

 • Grafikon se izriše s klikom na naziv pregleda.
 • Dodamo lahko nov pregled na podlagi poljubnih pokazateljev (gumb Nov pregled).
 • Prikažemo lahko preglednico s podatki, na podlagi katerih je bil pripravljen grafikon (gumb »Prikaži tabelo« pod grafikonom).
 • Pri lestvicah je na grafikonu prikazanih 20 po vrednosti največjih za izbrani pokazatelj, v preglednici pa so prikazani vsi. Na primer Odprte postavke, na grafikonu je 20 največjih dolžnikov, v preglednici pa so vsi dolžniki.
 • Urejamo (ikona svinčnik pred nazivom pregleda) in brišemo (ikona koš) lahko shranjene preglede (tudi sistemske). 

 

 

 • Stolpce lahko prikazujemo na dva načina (razvrstilni stolpčni ali naloženi stolpčni) in med njima enostavno preklapljamo.
 • S klikom na serijo na legendi lahko izklopimo oziroma vklopimo njen prikaz na grafikonu.

 

 

 • Podatke lahko prikažemo tudi v tabeli (preglednici) s klikom na Prikaži tabelo.

 

 

Če pregledujemo poslovanje po mesecih, so v tabeli prikazani podatki pokazateljev po mesecih s skupnimi seštevki po mesecih in pokazateljih, če pregledujemo poslovanje na letni ravni, potem so podatki sešteti za celotno leto.

 

Izvoz podatkov iz grafikona

 • Grafikon lahko ali natisnemo ali sliko grafikona izvozimo v format slike PNG, JPG, SVG ali izvozimo v dokument PDF.
 • Podatke iz preglednice, ki se pokaže po kliku na Prikaži tabelo, lahko s klikom na Pripravi datoteko izvozimo v datoteko, ki jo lahko odpremo z Excelom.
   

Uporabniške pravice

Pokazatelji so vezani na knjigovodstvo, zato imajo pravico dodajati nove in urejati nastavitve za grafikone tisti uporabniki, ki imajo tudi pravico knjiženja v programu.

V primeru povezave podjetnika z računovodskim servisom, bo nastavitve za pokazatelje in grafikone v dogovoru s stranko uredil računovodja, njegova stranka (podjetnik) pa bo imel pravico pregledovanja.

Posameznim uporabnikom v podjetju lahko, tako kot velja za ostale dele programa, preglede poslovanja tudi skrijemo.

 

Dodajanje novega pregleda poslovanja

Osnova za prikaz podatkov so pokazatelji iz knjigovodstva (nastavitve pokazateljev).

Najprej moramo določiti pokazatelje, šele nato jih lahko izbiramo za prikaz pregleda poslovanja.

 

S klikom na »Nov pregled« pod seznamom shranjenih pregledov se odprejo nastavitve.

1. Najprej izberemo vrsto pregleda.

 

 

Preglede delimo na podvrste:

Pokazatelji vrst

pri tej vrsti pregleda lahko izbiramo med pokazatelji, ki jih želimo prikazovati na grafikonu.

Lahko primerjamo dve leti med seboj.

Primeri pokazateljev:

 • prihodki, odhodki in razlika med njimi
 • finančni prihodki
 • RVC
 • vrste stroškov po vrstah

 

Lestvica analitik, strank in delavcev

Lestvica nam prikaže 20 največjih analitik, strank ali delavcev po izbranem pokazatelju. Lahko primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

 • kupci z največjimi terjatvami, dobavitelji z največjimi obveznostmi
 • kupci in dobavitelji z največjim prometom
 • 20 najbolj najbolj uspešnih projektov po dobičku

 

Pregled po analitikah, strankah in delavcih – mesečno

Za izbrani pokazatelj lahko različne analitike, stranke ali delavce primerjamo med seboj po mesecih. Lahko primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

 • prihodki na projektu (analitiki) po mesecih (primerjava letos in lani)
 • promet z dobaviteljem po mesecih (primerjava letos in lani)
 • potni stroški delavca po mesecih (primerjava letos in lani)

 

Pregled po analitikah, strankah in delavcih – letno

za izbrani pokazatelj lahko različne analitike, stranke ali delavce primerjamo med seboj na letni ravni. Lahko primerjamo dve leti med seboj.

Primeri:

 • skupni prihodki na projektu (analitiki) letos in lani
 • skupni promet z obaviteljem letos in lani
 • skupni potni stroški delavca letos in lani

 

1. Vpišemo naziv pregleda. To je poljubno poimenovanje, ki ga vidimo na seznamu shranjenih pregledov. Razvrščajo se po abecedi. Če želite določeno zaporedje, lahko pred naziv pregleda vpišete zaporedno številko (mesto, na katerem želite, da se prikaže).

2. Vpišemo leto: program bo upošteval vse knjižbe z datumom vpisanega leta.

3. Lahko vpišemo še leto za primerjavo, podatek ni obvezen. 

4. Glede na izbrano vrsto pregleda se v spodjem levem oknu prikažejo možnosti za prikaz podatkov, v desnem spodnjem oknu pa tiste, ki se  bodo na grafikonu prikazale.

S klikom na "Dodaj vse" se vse možnosti prenesejo v desno okno, lahko pa dodajamo samo posamezne s klikom na puščico. Na enak način jih tudi odstranimo iz desnega okna.

5. Nastavitve se shranijo in pregled se prikaže na seznamu.

 

Vsakič, ko kliknemo na posamezni pregled, se vrednosti na podlagi nastavitev in knjižb in knjigovodstva na novo izračunajo in prikažejo.

Opozorilo: Podatki na grafikonih in v preglednicah so prikazani na podlagi knjižb v knjigovodstvu.

Nekatere knjižbe nimajo podatkov o analitiki/strankah/delavcih, kar je odvisno od nastavitev knjiženja na vsaki organizaciji, ki jih določa uporabnik.

 

Primer:

Če prihodkov na razredu 76* ne knjižite po strankah (nastavitev na kontih, da se stranka vnaša), bo grafikon po strankah za pokazatelj Prihodki prazen.

Kategorije:

Kategorije: