Izvoz podatkov organizacije - izvoz v datoteko XML

Izvoz podatkov organizacije - izvoz v datoteko XML

Podatke organizacije v datoteko XML lahko izvozi le administrator plačnika.

V datoteko XML izvozimo naslednje podatke:

  • Stranke
  • Analitike
  • Delavci
  • Temeljnice
  • Osnovna sredstva
  • Artikli
  • Zaloge (program izvozi le podatke inventure ali začetnega stanja v kolikor je to zadnji promet v zalogah)
  • Konti

 

Prvi korak

1. V meniju izberemo Nastavitve > Organizacija > kliknemo Izvoz podatkov organizacije.

2. Izberemo Vrsto izvoza:

Če te izbire ni, kliknemo > Spremeni organizacijo.

 

Podatki za uvoz v drugo organizacijo Minimax

Podatke iz ene organizacije uvozimo v drugo organizacijo znotraj programa Minimax.

1. Na spustnem seznamu Podatki za organizacijo izberemo organizacijo, v katero želimo uvoziti podatke.

2. Predlaganje kontov: dodana kljukica pomeni, da program predlaga konte iz kontnega načrta organizacije.

3. Kliknemo na Potrdi.

obvestilo:

Pri izvozu temeljnic se ne izvozijo temeljnice obračunov amortizacije in obračunov DDV, ker obračune amortizacije in DDV-jev  pripravi v Minimaxu.

 

Podatki za uvoz drugam

To možnost izberemo, kadar želimo pripraviti podatke za uvoz v drug program.

1. Predlaganje kontov: dodana kljukica pomeni, da program predlaga konte iz kontnega načrta organizacije.

2 .Kliknemo na Potrdi.

 

Pri izvozu temeljnic se izvozijo vse temeljnice.

 

Drugi korak

V stolpcu Konto je prikazan seznam kontov, ki jih uporabljamo v Minimaxu, v stolpec Novi konto pa vnesemo konte, ki se zapišejo v datoteko XML namesto kontov, ki so v Minimaxu.

1. Če smo v nastavitvah obkljukali Predlaganje kontov, se v stolpcu Novi konto predlagajo konti, ki so v stolpcu Konti.

2. Ko uredimo konte, kliknemo Naprej.

 

Tretji korak
 

1. Če kontov nismo vnesli, program javi opozorilo  "nekateri konti niso vneseni ali ne obstajajo v organizaciji, za katero se pripravlja podatke.Res želite nadaljevanti?"

  • V kolikor ne izvažamo kontov, opozorilo prezremo > V redu.

 

2. Program prikaže seznam na katerem označimo katere podatke bomo izvozili (stranke, analitike, delavce, temeljnice, osnovna sredstva, artikle, zaloge, konte).

  • PRIPOROČAMO , da izvozite vsak sklop posebej (torej posebej stranke , posebej artikle...)

 

3. Kliknemo na Pripravi datoteko.

4. Minimax pripravi datoteko xml, katero shranimo v računalniku.