Izpisi osnovnih sredstev (kartice, register, inventura)

 

Znotraj menija osnovnih sredstev, lahko tiskamo kartico osnovnega sredstva, Inventurno listo in Register osnovnih sredstev.

V meniju izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > Natisni.

 

Kartica osnovnega sredstva

Vnesemo datum, do katerega naj se upošteva promet na osnovnem sredstvu, in kliknemo Pripravi izpis.

Izpišejo se vse kartice osnovnih sredstev na izbrani dan.

Če želimo tiskati kartico le za določeno osnovno sredstvo, najprej na osnovnem seznamu izberemo to osnovno sredstvo in nato kliknemo Tiskanje kartice.

 

Inventurna lista

Tiskamo jo na izbrani dan.

Vedno je sortirana po nahajališčih, lahko pa pripravimo izpis tudi samo za eno nahajališče, če ga izberemo na seznamu.

Na izpis imamo možnost dodati tudi vrednosti osnovnih sredstev (kljukica).

 

Register osnovnih sredstev

1. Izberemo Datum (na izpisu bodo zajete vse spremembe vključno s tem datumom)

2. Izberemo, katera osnovna sredstva naj zajame izpis: V uporabi, Ni v uporabi, Trajno izločena.

3. Kliknemo Pripravi izpis.

Na zadnji strani izpisa so seštevki po kontih.

Kategorije: