Izpis podatkov o izdanih računih iz elektronsko vodenih evidenc

 

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013 (42/2013 popr.) določa, da mora zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki, podrobneje določenima v prilogi omenjenega pravilnika.
 

Priprava podatkov za FURS

 

1. Izberemo meni > Poslovanje > Izdani računi > Orodja.

2. Na seznamu izberemo »Izvoz podatkov gotovinskih računov«.

3. Vnesemo datumsko obdobje, za katero želimo pripraviti izvoz.

4. S klikom na Nadaljuj, program pripravi podatke.

Glede na nastavitve brskalnika se datoteka shrani na privzeto mesto ali pa nas pozove, da izberemo mesto za shranjevanje.
 

Podatki se pripravijo v zakonsko predpisani obliki in so združeni v stisnjeni mapi, ki zajema:

  • IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT
  • IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT
  • IZPIS RAČUNI.PDF
     
Kategorije: