Gotovinsko poslovanje na izdanih računih

 

Navodilo se nanaša na izdajo gotovinskih računov v skladu s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov na FURS.

Način plačila izbiramo samo v primeru, če plačilo ne bo izvedeno na TRR.

 

1. Pri vnosu izdanih računov, ki so plačani z gotovino, najprej izberemo številčenje, katero se navezuje na davčno potrjevanje.

2. Na spustnem seznamu »Način plačila (za FURS)« izbiramo med:

  • Gotovina 
  • Kartica
  • Drugo
  • Gotovina (po povzetju)

 

Z izstavitvijo program račun zajame v podatke izvoza gotovinskih računov, kot določa davčna zakonodaja.

Izstavljenega računa, kjer je izbrano gotovinsko plačilo, v skladu z zakonodajo, ni mogoče preklicati, popravljati ali brisati.

Pri knjiženju gotovinskega računa program terjatve knjiži na podlagi avtomatičnih kontov:

  1. gotovina na konto 1090
  2. kartica na konto 1652
  3. drugo na konto 1650
  4. gotovina (po povzetju) na konto 1200

 

Poročanje o gotovinskih izdanih računih

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov (Uradni list RS, št. 35/2013 (42/2013 popr.) določa, da mora zavezanec, ki uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predloži izpis podatkov o izdanih računih na način in v obliki, podrobneje določenima v prilogi omenjenega pravilnika.

Izvoz podatkov o gotovinskih računih za DURS

 

Tiskanje gotovinskih računov

Ko prvič tiskamo gotovinski račun, program ponudi gumb Natisni, kasneje pa lahko tiskamo le kopije računov. Gumb Natisni program preimenuje v Natisni kopijo.

 

Naknadno potrjevanje računov, če FURS ni dosegljiv

V primeru, ko je spletni portal FURS v določenem trenutku nedosegljiv, račun ni davčno potrjen. V tem primeru prek menija izdanih računov, izberemo gumb Gotovinski računi in znotraj tega preverimo status le-teh.

Če zaznamo, da kakršenkoli račun ni bil davčno potrjen, ga naknadno potrdimo s klikom na številko računa in na gumb Davčno potrdi račun.