Drugi osebni prejemki

 

Drugi osebni prejemki so obdavčena izplačila, ki v večini ne izvirajo iz delovnega razmerja. Namenjena so zunanjim pogodbenim sodelavcem.

 

Obračun drugih osebnih prejemkov je sestavljen iz 3 korakov:

Korak 1: osnovne nastavitve (osnovni podatki, ostali podatki, odgovorna oseba, predogled).

Korak 2: obračunski podatki za posamezne delavce.

Korak 3: pripravijo se listine, plačilni nalogi, obrazci za oddajo na eDavke in Ajpes, knjigovodska temeljnica.

 

Korak 1: Vnos novega obračuna

V meniju izberemo Plače izberemo Obračun DOP (drugi osebni prejemki) > Nov obračun.

 

Osnovni podatki

1. Izberemo Vrsto obračuna - izbrana vrsta obračuna vpliva na normirane stroške, dohodnino, prispevke in davek.

2. Vnesemo Naziv obračuna vpisan naziv se izpisuje na vseh dokumentih določenega obračuna.

3. Izberemo Vrsto dohodka - vpliva na REK-2 obrazec.

4. Vnesemo Datum obračuna – na osnovi tega podatka se tvori temeljnica za knjiženje.

5. Vnesemo Datum izplačila – vneseni datum se vpisuje na plačilne naloge.

6. V polju Odgovorna oseba vnesemo odgovorno osebo za oddajo obračna.

 

Ostali podatki izbiramo med naslednjimi nastavitvami:

Dohodnina

 • Obračun dohodnine
 • Obračun dohodnine pod mejnim zneskom
 • Odstotek dohodnine - se obračuna dohodnina tudi od zneskov pod zakonsko določeno mejo
 • Odstotek normiranih stroškov- imamo možnost vnosa poljubnega odstotka normiranih stroškov.

 

Prispevki PIZ

 • Obračun PIZ IZ
 • Obračun PIZ NA
 • Obračun pavšalnega prispevka PIZ

 

Prispevki za ZZ

 • Obračun zdravstvo IZ
 • Obračun poškodbe in poklicne bolezni NA
 • Obračun pavšalnega prispevka za poškodbe in pokl. bol

 

Posebni davki

 • Obračun PDDP
 • Posebni davek po ZUTD

 

Kliknemo na Shrani.

Z Naprej se premaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

 

Odgovorna oseba

V polju Odgovorna oseba.

V polju Telefon vnesemo telefon.

 

Predogled

V zavihku Predogled urejamo obstoječe nastavitve izpisa obračunskega lista.

S klikom na Nov izpis pripravimo nov izpis obračunskega lista.

V nastavitvah izpisa obračunskega lista urejamo:

 • Splošne nastavitve
 • Naslov
 • Dodatne opise/klavzule
 • Podpis
 • Terminologijo in prevajanje
 • Ostale nastavitve.

 

O urejanju standardnih nastavitev izpisov lahko preberete v splošnih nastavitvah izpisov

 

Ostale nastavitve

Izpis naslova Minimax - izpiše se naslov www.Minimax.si v spodnjem delu dokumenta.

 

Vsako vneseno spremembo na izpisu sproti pregledujemo s klikom na gumb Osveži.

 

Z Naprej se pomaknemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

 

Korak 2: Vnos delavcev obračuna

 

Na tem mestu vnašamo podatke za izbrani obračun posameznega delavca.

Imamo dve možnosti – ročni vnos s klikom na Dodaj delavca ali Prenesi iz prejšnjega obračuna.

 

Dodaj delavca

1. Izberemo Delavca na spustnem seznamu. Če na spustnem seznamu ni nobenega delavca, se odpre vnosno polje za vnos novega delavca. Delavce sicer dodajamo in urejamo v Šifrantih > Delavci.

2. Določimo Način izračuna – iz bruto ali iz neto osnove.

3. Vnesemo Znesek osnove. Če je označen bruto način izračuna, se nam od vpisanega zneska odštejejo vsi davki in prispevki. Če je označen neto način izračuna, se izvede obračun na bruto osnovo.

4. Lahko izberemo še Analitiko – predlaga se, če je na delavcu že vpisana. Vnos je obvezen v primeru, da imamo na kontih nastavljeno, da se vrši knjiženje po analitikah.

 

Prenesi iz prejšnjega obračuna

V tem primeru se podatki prepišejo iz predhodnega obračuna iste vrste. Pripravljene podatke lahko popravljamo, dopolnjujemo ter tudi ročno dodajamo nove delavce.

Nerezidenti – delavce označimo v šifrantu delavcev kot nerezidente, če jim vnesemo drugo državo (država ni Slovenija).

 

5. Kliknemo na Shrani.

6. Z Naprej pridemo na naslednji korak obračuna drugih osebnih prejemkov.

 

Korak 3: Predogled in zaključek

Na tem koraku lahko preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna. 

S klikom na gumb Zaključi obračun se pripravijo:

 • Dokumenti, ki se shranijo v dokumentni sistem. Obračunski listi se shranijo ločeno po delavcih, v skupnem dokumentu pa poleg obračunskih listov še ostale listine. Če imamo v obračunu tudi nerezidente, se nam pripravi poseben obrazec tudi za njih – Poročilo o dohodkih za nerezidente.
 • XML obrazci za oddajo na DURS. REK-2 ali REK-1 lahko oddajamo na eDavke:   - neposredno na eDavke preko gumba Obračun REK1 (REK2) v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).

Druga možnost je, da datoteko REK2.xml ali REK-1.xml shranimo na disk preko gumba Obračun REK2 (REK1) v XML datoteko, in ga nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).

Plačilni nalogi se pripravijo samodejno.

 

Knjigovodska temeljnica

Temeljnica se pripravi glede na lastnosti kontov. Če želimo knjižiti po stroškovnih mestih ali delavcih, moramo to označiti na posameznem kontu v Šifrantu -> Konti.

 

 

Preklic potrditve

S klikom na gumb Preklic potrditve se:

 • izbriše temeljnica,
 • izbrišejo plačilni nalogi, če do trenutka preklica še niso bili izplačani/oddani ali natiskani in se nahajajo v arhivu plačilnih nalogov; če so nalogi bili že plačani (se nahajajo v arhivu), se pri ponovni potrditvi ne pripravijo!),
 • izbrišejo se vse xml datoteke.

 

S klikom na gumb Zapri se vrnemo na osnovni meni Drugi osebni prejemki.

 

Kategorije: