Določanje uporabnikov za dostop do organizacij in določanje uporabniških pravic

Pred določanjem pravic uporabnika mora biti ta registriran v sistem Minimax.

Kako se registrira nov uporabnik?

 

V Minimaxu imamo dva tipa uporabnikov, ki sta vezana na različne vrste licenc.

Licence Maksi Računovodstvo Licence Mini Računovodstvo, Mikro Poslovanje, Mini Poslovanje, Maksi Poslovanje, Poslovanje po meri (posamezni moduli)  
Uporabniki plačnika
(ponavadi so to delavci v računovodskem servisu)
Uporabniki organizacije
(ponavadi so to podjetnik in njegovi zaposleni)

Licence Maksi Računovodstvo izbere računovodski servis ali organizacija, ki vodi knjigovodstvo za več organizacij.

Uporabnike servisa vpišemo med Uporabnike plačnika.

Število licenc pomeni število sočasnih dostopov s strani uporabnikov plačnika.

Licenco Mini Računovodstvo izbere organizacija, ki bo sama vodila poslovanje in knjigovodstvo.

Licence Poslovanje izbere organizacija, ki bo povezana z računovodjo, ki že ima licenco Maksi Računovodstvo.

Uporabnike dodamo med Uporabnike organizacije.

Vsak uporabnik plačnika ima avtomatično pravice za vse obdelave (vsi moduli s knjiženjem vred). Pravic uporabnika plačnika ne moremo omejiti na posamezne module ali zgolj preglede podatkov.

Za vsakega uporabnika plačnika določimo, do katerih organizacij bo imel dostop. Z dodajanjem nekega uporabnika med uporabnike plačnika ta ne dobi avtomatičnega dostopa do vseh organizacij plačnika, ampak moramo posebej določiti dostop do posameznih organizacij.

Dodajanje dodatnega uporabnika plačnika samo po sebi ne zahteva nove licence in ne povečuje cene licenčnine. Ena licenca pomeni en sočasni dostop uporabnikov plačnika.

Če bo novi uporabnik dostopal istočasno, kot že nek obstoječi, pa je potrebno povečati število licenc, kar vpliva tudi na ceno licenčnine.

Za uporabnike organizacije lahko določimo, do katerih modulov imajo dostop, katere podatke lahko pregledujejo, vnašajo ali obdelujejo.

Uporabniki organizacije so povezani z dodatno licenco (licenca organizacije), ki pomeni en sočasni dostop uporabnikov organizacije.

Če ima organizacija že vsaj eno licenco organizacije in dodajamo novega uporabnika, ki ne bo vstopal v organizacijo istočasno z obstoječim uporabnikom, potem nakup nove licence ni potreben.

Navodilo za dodajanje uporabnikov plačnika (delavcev servisa)

Navodilo za dodajanje, ukinjanje dostopa do posameznih organizacij

Navodilo za brisanje obstoječega uporabnika plačnika

Navodilo za določanje števila licenc plačnika

Strošek licenc

Navodilo za dodajanje uporabnikov organizacije

Navodilo za spreminjanje pravic uporabnikov organizacije

Navodilo za določanje števila licenc organizacije

Strošek licenc

Isti uporabnik ne more biti hkrati uporabnik plačnika in uporabnik organizacije.

 

Primeri

Smo računovodski servis in smo plačnik licence Maksi Računovodstvo

Radi bi omogočili dostop do posameznih organizacij (strank) svoji delavki z vsemi pravicami. Imamo eno licenco, nova delavka pa bo knjižila v popoldanskem času, ko ne bo do Minimaxa dostopal nihče drug. 

Delavko boste dodali kot uporabnika plačnika in določili, do katerih organizacij ima dostop. Za izbrane organizacije bo imela dostop do vseh modulov in vse pravice s knjiženjem vred.

Dodajanje novih licenc ni potrebno.

 

Radi bi omogočili dostop do posameznih organizacij svoji delavki z vsemi pravicami. Imamo eno licenco, nova delavka pa bo knjižila istočasno z obstoječim uporabnikom. 

Delavko boste dodali kot uporabnika plačnika in določili, do katerih organizacij ima dostop. Za izbrane organizacije bo imela dostop do vseh modulov in vse pravice s knjiženjem vred.

Dodati morate še eno licenco plačnika.

 

Svoji stranki bi radi omogočili dostop do njene organizacije za vnašanje izdanih računov in potnih nalogov.

Uporabnika oziroma uporabnike (direktor, tajnica) dodate med uporabnike organizacije.

Če organizacija še nima nobene licence, morate dodati vsaj eno izmed licenc Minimax Poslovanje, za zgornji primer zadošča Mikro Poslovanje. Izberite toliko licenc, kolikor bo sočasnih dostopov s strani uporabnikov te organizacije.

Ker imate kot servis licenco Maksi Računovodstvo, boste istočasno do te organizacije lahko dostopali tudi vi.

 

 

Smo organizacija (gospodarska družba, zasebnik, društvo) in smo plačnik licence Mini Poslovanje

Radi bi omogočili dostop do podatkov svojim zaposlenim. Imamo eno licenco in delavci ne bodo vstopali hkrati.  

Svoje delavce dodate med uporabnike organizacije. Vsakemu uporabniku lahko določite (različne) pravice za dostop do podatkov.

Dodajanje novih licenc ni potrebno.

 

Radi bi omogočili dostop do podatkov svojim zaposlenim. Več delavcev bo dostopalo do podatkov istočasno.   

Svoje delavce dodate med uporabnike organizacije. Vsakemu uporabniku lahko določite (različne) pravice za dostop do podatkov.

Določiti morate toliko licenc, kolikor bo sočasnih uporabnikov.

 

Radi bi omogočili dostop do naše organizacije delavki v podjetju, ne želimo pa, da vidi podatke o plačah in druge občutljive podatke.

Delavko lahko dodate med uporabnike organizacije in določite, do katerih podatkov sploh nima dostopa, katere podatke lahko vnaša ali zgolj pregleduje.

Dodati boste morali licenco organizacije, ki pa omogoča (nesočasni) dostop več različnih uporabnikov organizacije, za vse pa lahko določite pravice.

 

Imamo licenco Mini Računovodstvo, radi pa bi omogočili dostop do podatkov zunanjemu računovodskemu servisu. Servis bo občasno kontroliral podatke in pripravljal poročila.

Če računovodski servis uporablja Minimax in ima sam licenco Maksi Računovodstvo, potem uporabnika računovodskega servisa dodate med uporabnike plačnika. S tem bo imel avtomatično pravico za vse obdelave.

Ta dostop niti podjetnika niti servis ne stane nič dodatno! 

Če računovodski servis NE uporablja Minimaxa, potem dodate uporabnika računovodskega servisa dodate med uporabnike organizacije. Za sočasni dostop računovodje morate povečati število licenc.