Davčno potrjevanje računov

 

Preko menija > Poslovanje > izdani računi, imamo možnost davčnega potrjevanja izdanih računov. Omenjena funkcionalnost je vključena v vse pakete programa Minimax.

Nastavitve elektronske naprave

Vnos izdanega računa

Tiskanje gotovinskega računa

Naknadno potrjevanje gotovinskega računa

 

Za ureditev nastavitve davčnega potrjevanja izdanih računov potrebujemo:

1. Namensko digitalno potrdilo za potrjevanje izdanih računov preko eDavkov

2. Podatek glede stavbe v kateri izvajamo dejavnost (katarstrska občina in številka stavbe)

3. Podatke o davčnih številkah blagajnikov oz. fakturistov za izstavljanje gotovinskih računov in računov, ki bi lahko bili plačani v gotovini

4. Pripravljen interni akt (popis in označitev poslovnih prostorov, številčenje računov) -> 5. člen ZDavPR 

 

Nastavitve elektronske naprave

Na podlagi pridobljenih podatkov uredimo nastavitve znotraj menija Šifranti > Elektronske naprave.

1. Vnesemo Naziv elektronske naprave. 

2. Oznako poslovnega prostora - zapis je upoštevan pri številčenju izdanih računov.

3. Oznako naprave -  oznaka naprave je upoštevana pri številčenju dokumentov. 

4. Premičen poslovni prostor > izberemo vrsto premičnega prostora.

5. Določimo katastrsko občino, številko stavbe, ulico in hišno številko, naselje ter pošto in datum odprtja poslovnega prostora.

6. V primeru uporabe vezano knjigo računov, označimo kljukico pri omenjenem polju in nato lahko ob vnosu izdanega računa prepišemo podatke oziroma številke računov VKR.

7. Podatke shranimo.

8.  Program ponudi polje za uvoz namenskega digitalnega potrdila.

 • Digitalno potrdilo najprej namestimo oziroma shranimo na osebni računalnik in ga nato prek menija elektronskih naprav uvozimo kot priponko.
 • Izberemo Uvozi.
 • Vnesemo Geslo, katerega smo prejeli s strani FURSa ob prejemu digitalnega potrdila.

 

9. Vnesene podatke pri elektronski napravi potrdimo s klikom na gumb > Davčno potrdi spremembe.  Program javi > "Spremembe o poslovnem prostoru so bile posredovane na FURS".

 • V primeru, da moramo urediti podatke  elektronski napravi preko gumba > uredi uredimo popravke > shranimo > in ponovno potrdimo > Davčno potrdi spremembe.

Tako smo aktivirali davčno potrjevanje in lahko pričnemo z vnosom izdanih računov.

V primeru , da zaključimo uporabo davčne blagajne kliknemo > Zaključek uporabe davčne blagajne. Katero pa lahko kadakoli ponovno akitivramo in nadaljujemo z uporabo.

 

Vnos izdanega računa

Ko uredimo podatke znotraj menija elektronskih naprav, ob vnosu izdanega računa program samodejno predlaga ločeno številčenje za davčno potrjevanje.

 • Vnesemo podatke o Kupcu
 • Ustrezne Datume računa in ostale podatke.
 • Izberemo Način plačila za FURS
 • Vnesemo Blagajnika, katerega imamo predhodno vnešenega znotraj menija šifranta delavcev.
 • V primeru, da imamo določeno Vezano knjigo računov, ob vnosu izdanega računa program prikaže polja za vnos podatkov iz vezane knjige računov.
 • dodamo artikle in račun potrdimo.
 • Skladno z zakonodajo program samodejno prenese podatke na davčno upravo. Račun je davčno potrjen.

 

Program omogoča tudi davčno potrjevanje v kolikor imamo na izdanem računu tujo denarno enoto.

 

Tiskanje gotovinskih računov

Pri izstavitvi gotovinskega računa, program ponudi gumb Natisni. Zatem lahko tiskamo le kopije računov, gumb Natisni izgine in ga nadomesti gumb Natisni kopijo.

Natisnemo kopije računov, katere se samodejno številčijo, na posameznem izpisu je dodan tudi vodni žig s podatki številke kopije.

Izvorni dokument računa se hrani med ostalimi dokumenti v programu.

 

Naknadno potrjevanje računov, v kolikor FURS ni dosegljiv oziroma ni internetne povezave

V primeru, da je spletni portal FURS oziroma internetna povezava v določenem trenutku nedosegljiva. Posledično račun ni davčno potrjen. 

V tem primeru preko menija Izdanih računov izberemo Gotovinski računi in preverimo status le-teh.

Račun, ki ni bil davčno potrjen, naknadno potrdimo s klikom na številko računa in na gumb Davčno potrdi račun.