Account (Konto)

Splošno navodilo:

SL: Šifrant Konti

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Account

Kratek opis

Omogočeno je branje kontov.

 

 

Account - podatki konta

Account

Podatek

Opis

Code

Šifra konta
Name Naziv konta
NameInOtherLanguage Naziv konta v drugem jeziku
NameInEnglish Naziv konta v angleškem jeziku
Description Opis konta
AllowedPosting

Dovoljeno knjiženje

 • V - v breme in v dobro,
 • B - v breme,
 • D - v dobro,
 • N - knjiženje ni dovoljeno.
InvoiceAccounting

Knjiženje računa

 • N - finančni konto,
 • B - saldakontni, v breme,
 • D - saldakontni, v dobro.
AnalyticsEntry

Analitika

 • V - analitika se lahko vnaša,
 • N - analitika se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos analitike.
EmployeeEntry

Delavec

 • V - delavec se lahko vnaša,
 • N - delavec se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos delavca.
CustomerEntry

Stranka

 • V - stranka se lahko vnaša,
 • N - stranka se ne vnaša,
 • D - obvezen vnos stranke.
NonTaxable Davčno nepriznan
Application Prepovedana uporaba
ValidFromYear Veljavnost od
ValidToYear Veljavnost do